Wat is niet duurzame energiebronnen?

Niet-duurzame energiebronnen zijn energiebronnen die niet hernieuwbaar zijn en waarvan het gebruik bijdraagt aan milieuproblemen en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Hier zijn enkele voorbeelden van niet-duurzame energiebronnen:

 1. Fossiele brandstoffen:
  • Voorbeelden: Steenkool, aardolie (olie), aardgas.
  • Kenmerken: Deze brandstoffen zijn afkomstig van fossiele resten van planten en dieren en worden verbrand om elektriciteit op te wekken en brandstof te leveren voor transport en industrie.
  • Niet-duurzaamheid: Beperkte voorraden, uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreiniging, ecologische impact bij winning.
 2. Kernenergie:
  • Kenmerken: Kernenergie wordt opgewekt door het splijten van uraniumatomen in kerncentrales.
  • Niet-duurzaamheid: Risico’s van nucleaire ongevallen, radioactief afval dat duizenden jaren gevaarlijk blijft, beperkte voorraden uranium.
 3. Stortgas:
  • Kenmerken: Methaangas dat wordt geproduceerd door organisch afval dat op stortplaatsen vergaat.
  • Niet-duurzaamheid: Methaan is een broeikasgas, en hoewel het kan worden gebruikt als energiebron, draagt het bij aan klimaatverandering.
 4. Houtverbranding:
  • Kenmerken: Het verbranden van hout als energiebron.
  • Niet-duurzaamheid: Ontbossing, luchtvervuiling door verbranding, niet hernieuwbaar op korte termijn als het hout niet duurzaam wordt beheerd.
 5. Oliezanden (teerzanden):
  • Kenmerken: Een type aardoliewinning waarbij dikke, teerachtige olie uit zand wordt gewonnen.
  • Niet-duurzaamheid: Milieubelasting bij winning, hoge energie-input, uitstoot van broeikasgassen.

Het gebruik van niet-duurzame energiebronnen draagt bij aan klimaatverandering, lucht- en watervervuiling, en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen. Daarom wordt wereldwijd gestreefd naar een verschuiving naar duurzame energie om de impact op het milieu te verminderen en de afhankelijkheid van eindige bronnen te verminderen.